كارنماي فرهنگي - آموزشي حج تمتع 94 منتشر شد

abortion pill mifepristone buy online

buy the abortion pill hk.onkyo.com

به منظور ثبت و بهره گيري از تجارب اجراي برنامه هاي فرهنگي آموزشي حج تمتع 94 معاونت فرهنگي بعثه مقام معظم رهبري اقدام به تهيه و تدوين و نشر برنامه ها و اقدام هاي آموزشي و فرهنگي حج تمتع در قبل ،حين و بعد از موسم كرد.

 اين مجموعه در يك مجله 200 صفحه اي حاوي تصاوير، آمار و ارقام برگزاري جلسات اموزشي، شوراي فرهنگي، گروه هاي ياوران حجاج، همايش ها و اجراي طرح مودت و گزارش اجمالي از فرايندهاي اجراي برنامه ها و مجموعه اقدام ها است.

تاریخ درج: 1395/02/19